Israelisches Tanzhaus e.V.
Postanschrift: Kürnbergstr. 30 a, 81369 München, Tel. 089-7241445


Erlernte Tänze auf den Seminaren des ITH

(Choreograph nur dann angegeben, soweit der Referent nicht selbst den Tanz choreographierte)


Falls Sie die genannten Tänze im Internet sehen wollen, dann klicken Sie bitte hier

2020 Itzik Ben Dahan Yaldathi Sheli (1997)
Aseh le-Ma’ancha (2019)
Im raq Thasqimi (Gadi Biton, 2019)
Od Thir’i eth ha-Derech (Eyal Ozeri, 2019)
Akhare’i kol ha-Shanim - partner (2016)
Ya Binthi (2010)
Mashehu Tov (Avi Levy, 2019)
Masa (Tamir Shalev, 2019)
Shishi Shabbath (2019)
Nedivim (Dudu Barzilai + IBD, 2011)
Shuv Le’ehov - partner (2016)
2019 Michael Barzelai K’chi Lach (2019)
Ru’akh Stav (2019)
Be-Reshith (Sharon Elkaslassy + Ilai Szpiezak, 2018)
Ana Aref (2018)
Mashehu Mathoq (Dudu Barzilai, 2019)
Smakhoth (2018)
Ahavah zo ha-Poenta - partner (Sagi Azran, 2019)
Zohar (Ohad Atia, 2018)
Od Shabbath (Chen Shporen, 2018)
Shkufim - partner (Gadi Biton, 2019)
Yaron Elfasy Yesh Lecha Kanfe’i Ru’akh (2017)
Menasim (2018)
Mashehu Na’im la-Neshamah (2018)
Libi (Yuval Tabashi, 2018)
Odecha (2012)
Einayim mul Einayim - partner (2016)
Yalla Boi - partner (2014)
Ha-Yekhidah (Yuval Tabashi, 2015)
Hachi Israeli - block (2015)
2018 Rafi Ziv Matzathi ba-Aron (2017)
Habibi Galbi (2017)
Hora Nadlanim (2006)
Khatza’im (2015)
Ad she-Nith’orer – couples (2017)
Khipasthi – block (2017)
Ach’shaw Kulam Roqdim (2017)
Mishaela (2005)
Chen Shporen Khathunath ha-Shanah (Gadi Biton, 2017)
Linshom Q'tzath (Dudu Barzilai, 2017)
Ya Ismael (Chen Shporen, 2016)
Be-Vo Yomi (Shlomo Maman, 2017)
Mabit mi-ha-Tzad (Gadi Biton, 2018) (p.)
Anachnu Po (Michael Barzelai, 2017)
Arba Onoth (Gadi Biton, 2018)
Eliyah (Michael Barzelai, 2018)
Ba Li Lirqod - block (Chen Shporen & Ilai Szpiezak, 2017)
Nish'ar Ithach (Naftali Kadosh, 1994) (p.)
2017 Tamir Shalev Yaldah shel Av (Tamir Shalev, 2016)
Ima im Hayithi Yachol (Avi Levy, 2016)
Lo Mal’achim (Tamir Shalev, 2016)
Yonath Shalom (Nurith Melamed + Ilan Swissa, 2015)
Be-Sof kol Yom (Tamir Shalev, 2016) (p)
Miskin ya Nas (Tamir Shalev, 2016)
Soreffeth Rekhavoth (Dudu Barzilai + Tamir Shalev, 2017), world premiere
E’inayim mul E’inamyim (Yaron Elfasi, 2016) (p)
Dina Dina (Yaron Malichi, 2016)
Dudu Barzilai Yalduth shel Pa'am (Dudu Barzilai, 2014)
Linshom (Yaron Ben-Simchon, 2016)
Lailah Aqum (Dudu Barzilai, 2016)
Le'an Higanu (Dudu Barzilai, 2016) (p)
Mazal Tov (Dudu Barzilai + Yaron Ben-Simchon, 2016)
Ach'shaw Ani Khozer (Michael Barzilai, 2017)
Thehargi Othi (Yaron Ben-Simchon, 2016) (p)
Yihiyeh Lanu ha-Kol (Itziq Ben-Dahan, 2016)
Ro'im Rakhoq, Ro'im Shaquf (Dudu Barzilai, 2007)
2016 Eran Biton Or le-Inbar (Eran Biton, 2016)
Ma’agalim (Gadi Biton, 2015)
Th’filah she-Avaqesh (Avi Levy, 2015)
Be-Chol asher Thilchi (Gadi Biton, 2015)
Hi lo Ath (Sagi Azran, 2014) (p)
Erev mul ha-Gil’ad (Shlomo Maman, 2015)
Mahapechah shel Simkha (Eran Biton, 2014)
K’she-Ath Halachth (Sagi Azran, 2015) (p)
Bein Koh wa-Choh (El’ad Shtammer, 2015)
Yaron Ben-Simchon Bishvili (2007)
Im Milim (2016)
Asinu Historiyah (2015)
Ha-Maqom Sheli (2014)
Thamid Elayich (2013) (p)
Lifne’i she-Yigamer (2015)
Shetakh Esh (2015)
Naga’ath Li ba-Neshamah (2008) (p)
Th’filath ha-Derech (2011)
Romanti o Simpathi (2012)
2015 Yaron Carmel Elef Mekhazrim (Yoram Sasson, 2014)
Ha-Maqom Sheli (Yaron Ben-Simchon, 2014)
Derech ha-Shalom (Yaron Malichi, 2015)
Mishehu Ohev Othach (Gadi Biton, 2014) (p)
Mar’oth (Avi Levy, 2014)
Misthovev (Gadi Biton, 2014)
Kmo Ach’shaw (Yaron Ben-Simchon, 2014)
Ha-Mystikanim ha-Sinim (Gadi Biton, 1996) (p)
Mah she-Ani Tzrichah (Gadi Biton, 2014)
Status Me’ohav (Dudu Barzilai, 2013) (p)
El'ad Shtammer Thezaqenu (2014)
Neshiqah La-Dod (2012)
Eth Lirqod (2015)
Ahavath Ithamar (Seffi Aviv, 1990)
Ay (2014) (p)
Nedudim (Rafi Ziv, 2014)
Saper al Ahavah (Israel Shikker, 1991) (p)
Shirim Le-Veit Avi (2014)
2014 Shmulik Gov-Ari Ha-Ore'akh
Birkath ha-Kohanim
Geshem al Panai
Mi-Thoff le-Thoff
Bore Olam
Eizeh Khom (p)
Rakhmanan Rakhem
Mazal Tov Israel
Ima mi-The'iman
Avi Peretz Same'akh ba-Taverna
Modeh Ani Lefaneicha
El ha-Khofesh
Mah Hu Oseh Lah
Keiwan she-E'in Lada'ath (p)
Ha-Mal'achim Holchim al Behonoth
Re'akh we-Tzeva
Ishah we-Gam Yaldah (p)
Bein ha-Ir la-Kfar
Tiyul be-Kirkarah
2013 Yaron Malichi Gan Eden
Kol Shniyah
Rega Sheqet
Bochah be-Sether (p)
We-Shachanthi
Ach’shaw
Ulla
Kamah Ath Yaffa (p)
Ad Mathai
Ilan Swisa Yesh sham Bamah (Gadi Biton)
Aneni (Avi Levy)
Ben Khomoth ha-Aretz
Shiru la-El (Avner Naim)
Yoreqeth Esh (Gadi Biton) (p)
Kul shi-Kalam (Gadi Biton)
Kulam al ha-Shulkhan
Qessem ha-Mizrakh (Seffi Aviv) (p)
[C'est la Vie (Avi Levy)]
2012 Sagi Azran Lo Matzathi (Gadi Biton)
Ma’ayan
Hithmazguth (Nurith Melamed)
Buqi Dalaleh (Moshiko Halevy)
Biglalech (Gadi Biton) (p)
Ko’ev we-Sha’ar
Dirah Esrim we-Shesh (Gadi Biton) (p)
Geshem Ahavah (Gadi Biton)
Dudu Barzilai Khozrim ha-Baithah (Shlomo Maman)
Nedivim (D.B. + Itzik Ben-Dahan)
Doher le-Thoch ha-P'qaq
Pashut Ohev (p)
Methuqim
We-Ani Shar (Avi Levy) (p)
Tz'khorath Kanaf (Avi Levy)
Eizeh Khaflah (Eyal Eliyahu)
Im Yipol Goralech (Yaniv Za'iri)
Lev Khatzu'i
2011 Rafi Ziv Roqdim al ha-Mayim
E'in Kamoch
Kashkaval
Shover Sh'thiqah (p)
Rotzah Lirqod (Moshe Twili)
Rukhoth Milkhamah
Uzan - block/line (Dudu Barzilai / Eyal Eliyahu)
Ha-Ko'akh she-ba-Lev
Avi Levy Ba min ha-Sh'thiqah
Gam Ani Ben-Adam
Shir Thiqwah
Mi-ha-Shamayim
Zeh ha-Rega
Ohav Othach (p)
Mah she-Yachalnu Lehiyoth (p)
Ahavah Meshuga'ath (Hazayah)
Di-di - block/line
2010 Gadi Biton Hineh Ani
Ath Li ha-Baith
Mekholelah
Ishah mi-ha-Shamayim
No'adnu (p)
Lakhazor ha-Baithah
Ya'akov
Ben Qesheth le-Anan
Lalecheth Yad be-Yad
Yaron Carmel Qeren Or Q'tanah (Shlomo Maman)
Mi she-Ma'amin (Daliah Maktubi)
K-she-ha-Tal Notzetz (Israel Shikker)
Giv'ah Ekhath (Rafi Ziv)
Eretz be-Reshith (p) (Avi Peretz)
Thakh'shov Tov Yihiyeh Tov (Shlomo Maman)
Ilan (El'ad Stemmer)
Ulai al Sfath ha-Yam (Gadi Biton)
Min'i Qolech mi-Bechi (Gadi Biton)
Merotz ha-Khayim (Ilan Benedik)
2009 Yaron Carmel Israelith (Gadi Biton)
Mal'ache'i ha-Shalom (Avner Naim)
Ha-Shevach la-El (Israel Shikker)
Mah Hu Oseh Lah (Avi Peretz)
Shirath ha-Asabim (Shlomo Maman)
Kamah Tov she-Bath (Yaron Ben-Simchon)
Sapri Li Ahuva (Yaron Ben-Simchon)
Dal'unah (Yoav Ashriel)
Debka Hilula (Israel Shikker)
Yam ha-Dmamah (Gadi Biton)
Me'ir Shem-Tov Mi Gavo’ha
Kmo K’fafah
Shir le-Akhothi (p)
The’aneni Othi
Sh’the’i Zmaroth (p)
Akh’duth
Thishmeru al Atzme’ichem (Dudu Barzilai)
Meir Amsalem Mekhol ha-Saharaneh (Sagi Asran & Sharon Elkaslasi)
Ish Yaqar
2008 Kobi Michaeli Thiqwathe'inu
Nesichah
Ha-Ish ha-Hu (& Gadi Biton)
Emtza ha-Lailah ba-Kfar (Avi Levy)
Koparoche
Zorba
Im Ath Adain Oheveth Othi
Yam ha-Rakhamim (Avi Levy)
Raq Sheli
Yaron Carmel Al Kapaw Yavi (Shlomo Maman)
We-Nisgav (Gadi Biton)
Birkath ha-Melech (Israel Shabtai)
Mekhol Yonathan (Gadi Biton)
Sonata (Ira Weisburd)
Asufim (Shlomo Maman)
Ya Dshama'ah (Bentzi Tiram)
Siasamba (Sagi Azran)
2007 Tuvia Tischler Zichronoth
Mah she-Hayah (Seffi Aviv)
Agadah Midbarith Q'sumah
Agalah Rethumah (Avi Amsalem)
Yassu ha-Khayim
Kachah we-Kachah
Tiyul be-Khe'inam
Modeh Ani Lefane'icha (Avi Peretz)
Eli Segal Kmo Schokolad (E.S. & Eyal Ozeri)
Ha-Amithi (Oren Shmuel)
Ima
Qisme'i ha-Darbuka
Then Lasim 'ta-Rosh al Diuna
U-va-Le'iloth
Achibak
Meteor (E.S. & Oren Ashkenazi)
2006 Rafi Ziv Khag ha-Ahavah
Brachoth le-Havdalah
Galim
Mishaela
Re'akh Menta
Menagev Lach eth ha-Dma'oth
Simkhath ha-Nigun
Israel Shikker Kmo Ballada
Wai Wai Wai
Thagidi Li, Ishah
Ha-Umnam
Bakhur Same'akh
Pa'am ba-Khayim
Ha-Nesharim
Gibor shel Ahavah
Shelach
Yalla
2005 Israel Shabtai Al Nevaqesh
Dvarim Yaffim
Ba-Khom shel Tel Aviv (Yaron Ben-Simchon)
Al Thish'al Othi (Israel Shikker)
Lecha Eli (Shlomo Maman)
Shiri Li Akhothi
Dineros
Sof ha-Olam (Gadi Biton)
Lu Yehi (Gadi Biton)
Oren Shmuel Re'akh shel Yasmin
Ronni Li
Amen la-Milim
Oroth Shabbath
S'finath Midbar
Ahuv Sheli
Ahavah be-E'inayich
Shir u-Th'filah
Thehilah (Gadi Biton)
2004 Moshiko Halevi Qiriyah Yefe'ifiyah
Kinnereth
Debka Dor
Masoreth
Ga'agu'im (couples)
Esh'al Elohai
Gamla
Yankele Ziv Thodah la-El
Al Pi Thnu'ath ha-Rakavoth
Ha-Khayim Laq'khu Othi Rakhoq
Darbashiyah (Y. Ziv & Dudu Barzilai)
Shinith eth Khayai
El ha-Or (Dudu Barzilai)
Gakhliliyoth
2003 Israel Yakovee Shir mi-Abba
Rap The'imani
Thorath Moshe
Matar
Haleli Or
Bath Melachim
Meir Shem-Tov Khayah Bishvilcha
B'cheh Kinor (Victor Gabai)
Ba-Khof shel Trabatoni
Yesh Li Thiqwa
Rakhamim Lev ha-Olam (Avi Levy)
Ha-Dodah we-ha-Dod
Ba Lah
E'in Ani
Ben Binyamin
2002 Victor Gabai Mishpakhath Tzan'ani
Thni Khibuq Yaldoneth
Al Gvul ha-Yam
Be-Dam Ahavathi
L'Irushalayim Halachthi / Yaffo
Laga'ath ba-Mayim
Ha-Radio ha-Yashan
Mi Yithen
Ma'amin ba-Ahavah
Avi Amsalem Susathi wa-Ani
E'ich Ath Mesoveveth Othi (Raffi Ziv)
Derech ha-Kurkar
Ben Shne'i Levavoth
Khalom (Gadi Biton)
Ani Esh'thage'a
Ha-Patent mi-The'iman
Darke'inu (Gadi Biton)
2001 Avi Peretz Ha-Kol od Yisthader
Eretz Esh we-Eretz Yam
Señorita we-Señora
Khedwath Yomi
Shir le-Yom Khulin
Esheth Khayil
Od Evnech we-Nivneth
Roqedeth Pasadoble
Shmulik Gov-Ari Abbu Sholem Shabazi
Akhe'inu mi-Ethiopia
Shamor we-Zachor
Avadim
Hadassah Esther
Etz ha-Zayith
Marzipan
2000 Gadi Biton Ahiyah
Dshamah ba-Midbar
Yovel
Stav
Raq Ath
Yamim Tovim
Daradsheh
Selibaba
Shlomo Maman Shir Eretz
Ne'imath ha-Shikorim
Bath Shlomo
Perakh ha-Lilech
Abus E'inak
Od Yom Yavo
Tov Lalecheth ba-Drachim
Ba-Sheqet Kim'at ba-Sod
Lagur Itho
1999 Ronni Siman-Tov Ha-Kinor ha-Ne'eman
Shir Megaresh eth ha-Khoshech
Israel Sheli Khogegeth
Ahavah P'shutah
Imri Li Ahuvah
Diva
Masa ben ha-Kochavim
Khayechi Li Shemesh
Qaitz al ha-Ir
Dudu Barzilai Ha-Thmunoth she-ba-Albom
Debka Hilith
Inbal
Methuqim
Kmo Sirah Trufah (Israel Shikker)
Thni li Sibah (?)
Bila Yanas
Pith'om Qam Adam
1998 Naftali Kadosh Ahavah mi-Mabat Rishon
Yaffah Ath Li
Debka Dikla
Al Thithni Lo
Ashir Lachem
Zmanim Qtanim
Adaber Ith'cha
Tuvia Tischler Shai
Nashqini Na
Artzi
Ba'ah mi-Ahavah
Ha-Tzel wa-Ani
Rina
Shoteh ha-Kfar
Riqud ha-Khalutzim
1997 Avner Naim Erev Shabbath
Qumu Na'aleh
Eretz Nehedereth
Elem Khen
Mizmorim
Yardenah
Ahavah ba-Geshem
Holech Adam
Me'i ha-Nekhalim
Israel Shikker Hazmanah le-Makhol
Ha-Nesherim
Shorashim
Shir
Riqud ha-Sombrero
Tov she-Bath
Shmor al ha-Olam, Yeled
Ha-Manginah ha-Yeshanah
Al Theshateh ba-Ahavah
1996 Seffi Aviv Khassakeh
Hora Athid
Levav Enosh
Yasin Aleik
More'inu
Hi lo Domah le-af Ekhath
Hora la-Emeq
Debka la-Shalom
Khazer la Pilpel
Meir Shem-Tov Derech Eretz ha-Shaqed
Khalon Mashqif le-Yam ha-Thichon (Effi Tirosh)
Hanawah
Yad Q'tanah
Pne'i Mal'ach (Moshe Eskayo)
Kulanu ba-Mitz'ad (Haim Shirion)
Debka ha-Emeq (Rivka Sturman)
Remez
Hora Mekhudesheth
1995 Mishael Barzilai Ayumah be-Har ha-Mor (Amnon Shauli)
Me'i ha-Nekhalim (Avner Naim)
Bath Shishim (Haim Shirion)
Debka Ethi (Naftali Kadosh)
Yam ha-Melakh (David Luski)
Zohi Artzi (Didi Dosh)
Debka Oz (Shlomo Bachar)
Mekhol ha-Mitpakhath (Bentzi Tiram)
Be-Har ha-Gilboa (Seffi Aviv)
Moshe Eskayo Ha-Ir be-Afor
Ba-Kramim
Yalel Ha'uwah
Debka Haim
Zingarella
Khanitah
Hora Keff
Debka Keff
1994 Moshiko Halevi Be-Lev Same'akh
Wals la-Thiqwah
Mi Kamocha
Perakh Zahav
Ne'imah Tadshikith
We-Shavu Banim
Lu Hayith ha-Na'arah
Debka Kurdith
Yankele Levi Zemer Nogeh
Ha-Kol Patu'akh
Ahavath Ithamar (Seffi Aviv)
El ha-Gan
Al Sadeh we-Ya'ar
Ke-Shoshanah ben ha-Khokhim
Debka ha-Banim
Ani Ma'amin (Avner Naim)
Shuru Habitu u-R'u


Anschließend noch einige weitere Tänze, die im Rahmen unserer Wochenendseminare an den freien Tanzabenden aufgenommen, jedoch nicht demonstriert wurden:

1995 Moshe Eskayo Ilu Tziporim
Shir ha-Khatunah
1998 Naftali Kadosh Dabri Elai
2001 Avi Peretz Ha-Khayim ha-Akherim
Re'akh wa-Tzeva
Stand: 10. Februar 2020