Israelisches Tanzhaus e.V.
Postanschrift: Kürnbergstr. 30 a, 81369 München, Tel. 089-7241445


Erlernte Tänze auf den
Hora Sheleg
Seminaren des ITH

Falls Sie die genannten Tänze im Internet sehen wollen, klicken Sie bitte hier

2022/23 Malach mi-Sulam Ya’akov (Gabai, Jonathan 1972)
Sim Shalom (Elfasi, Yaron 2014)
Southern Soul Bounce (Verdonk, R. & I. Weisburd 2022)
Ya Ach’dshar al-Un (Goldschmidt, Matti 1987)
Shabbath Mathanah (Kraiser, Uri 1992)
Shir al Etz (Maryuma, Ya’akov 1983)
Shir Eretz (Maman, Shlomo 1985)
Kleizmer (Ashriel, Yoav 1977)
Eretz Israel Yaffah (Levi, Yankele 1980)
David Melech Israel (Gov-Ari, Shmulik 2007)
Kol ha-Kavod (Gamliel, Eliyahu 1977)
Stham Yom shel Khol (Gov-Ari, Shmulik 1984)
Ha-Shir Sheli (Eskayo, Moshe 1972)
Kvar Akhare’i Khatzoth (Sturman, Rivka 1964)
2019/20 Sham Hare'i Golan (Gabai, Jonathan 1972)
Shabbath Mathanah (Krieser, Uri 1992)
Hei Harmonika (Sturman, Rivka 1945)
Hora Bialik (Ashriel, Yoav 1962)
Kabbalath Shabbath (Palvari, Avi 1998)
Sim Shalom (Alfasi, Yaron 2014)
Al Kanfe'i ha-Kessef (Alfasi, Motti 1970)
Yevarechecha (Kadmon, Giora 1971)
David Melech Israel (Gov-Ari, Shmulik 2007)
Kol ha-Kavod (Gamliel, Eliyahu 1977)
Bath ha-Karmel (Friedhaber, Tzvi 1950)
Ashre'i ha-Ish (Dasse, Danni 1982)
Ahavath Hadassah # 1 (Sturman, Rivka 1953)
2018/19 Od lo Ahavthi Dai (Yankele Levi, 1977)
Hora Hassidith (Rivka Sturman, 1966)
Eliyahu ha-Navi (Eliyahu Gamliel, 1968)
Qumah Ekha (Rivka Sturman, 1945)
Avre Tu (Ronni Siman-Tov, 1983)
Zemer Lach (Rivka Sturman, 1950)
Ga'agu'im (Moshiko Halevy, 1971)
Yam Adonai (Matti Goldschmidt, 2004)
Al Thir'uni – partner (Zeev Chavatzeleth, 1952)
Zemer Nogeh (Yankele Levi, 1977)
Same'akh al ha-Lev (Yankele Levi, 1988)
Shir ha-Shirim (Shlomo Bachar, 1983)
Qiriyah (Danni Dasse, 1969)
Kabbalath Shabbath (Avi Palvari, 1998)
Shiboleth ba-Sadeh (Lea Bergstein, 1955)
2017/18 Eretz Eretz (Yankele Levi, 1974)
Al Sade'inu (Bentzi Tiram, 1971)
Thodah (Yossi Abuhav, 1987)
Ya Ach'dshar al-Un (Matti Goldschmidt, 1987)
Ashre'ichem Israel (Yankele Levi, 1978)
Ki Eshmerah (Yankele Levi, 1973)
Ashbiacha (Bentzi Tiram, 1978)
Shir al Etz (Ya’akov Mariuma, 1983)
Ha-Khinanith - partner (Yankele Levi, 1971)
Mekhol ha-Lahat – block (Yankele Levi, 1968)
Eretz Israel Yaffah (Yankele Levi, 1980)
Kol ha-N’shamah (Yankele Levi, 1981)
Be-Lev Ekhad (Shmuel Viki-Cohen, 1979)
Se’i Yonah - partner (Yankele Levi, 1974)
Mueve Mueve - block (Meir Shem-Tov, 1997)
2016/17 Tzadiq ke-Thamar (Jonathan Gabai, 1969)
Ya Ach’dshar al-Un (Matti Goldschmidt, 1987)
Mekhol Ovadiyah (Yardenah Cohen, 1948)
Qumah Ekha (Rivka Sturman, 1945)
Sheleg al Iri (Shoshanah Koplovic, 1974)
Rov Brachoth (Leah Bergstein, 1958)
Kabbalath Shabbath (Avi Palvari, 1998)
Ashrei ha-Ish (Dani Dasse, 1982)
Irisim (Yoav Ashriel, 1986)
Debka Kafrith (Yankele Levi, 1962)
Se’i Yonah - partner (Yankele Levi, 1974)
La-Ner we-li-V‘samim - partner(Amnon Shauli, 1976)
Yibaneh ha-Miqdash (Yoav Ashriel, 1969)
Shiri Li Kinnereth (Shlomo Maman, 1982)
Lifne’i she-Nifradim (Marco Ben-Shim’on, 1994)
2015/16 Tzur mi-Shelo (Yankele Levi, 1972)
Ya Ach'dshar al-Un (Matti Goldschmidt, 1987)
Sham Hare'i Golan (Jonathan Gabai, 1972)
Latinos - block
Kritikos Syrtos
Dror Yiqra (Eliyahu Gamliel, 1970)
Mekhol ha-Lahat - block (Yankele Levi, 1968)
Mueve Mueve - block (Meir Shem-Tov, 1997)
Shir Eretz (Shlomo Maman, 1985)
Zemer Nogeh (Yankele Levi, 1977)
Zion Thamathi (Eliyahu Gamliel, 1979)
Hora Medurah (Yoav Ashriel, 1963)
Odeh Yah (Moshiko Halevy, 1989)
Dodi Li - partner (Rivka Sturman, 1948)
2014/15 Kvar Akhare'i Khatzoth (Rivka Sturman, 1964)
Tzur mi-Shelo (Yankele Levi, 1972)
Ballada le-Mayan (Shlomo Maman, 1983)
Yevarechecha (Giora Kadmon, 1980)
Eliyahu ha-Navi (Bentzi Tiram, 1968)
Ki mi-Zion (Rivka Sturman, 1967)
Od Yishama (Jonathan Gabai, 1975)
Be-Fundaq Qatan (Avi Peretz, 1988)
Al Sadeh wa-Ya'ar (Yankele Levi, 1984)
Bonah ha-Banoth - partner (Ze'ev Khavatzeleth, 1950)
Kol Nedarai (Shmulik Gov-Ari, 1988)
Ha-Rimon - partner (Ze'ev Khavatzeleth, 1949)
Eretz Israel Yaffah (Yankele Levi, 1980)
Nevatim (Shlomo Maman, 1985)
2013/14 Li-Q’rath Shabbath (Yoav Ashriel, 1955)
Tzur mi-Shelo (Yankele Levi, 1972)
Hora Chassidith (Rivka Sturman, 1966)
Mi Yithen we-Amen (Avi Peretz, 2006)
Ashira le-Adonai (Rivka Sturman, 1951)
Kol ha-N’shamah (Yankele Levi, 1981)
Same’akh al ha-Lev (Yankele Levi, 1988)
Eretz Zavath Khalav (Eliyahu Gamliel, 1963)
Ta’am ha-Man - partner (Yoav Ashriel, 1950)
Im ha-Shakhar (Margelith Oved, 1957)
Stham Yom shel Khol (Shmulik Gov-Ari, 1984)
An’im Zmiroth (Jonathan Gabai, 1968)
Hinach Yaffah - partner (Yankele Levi, 1966)
Sakhaqi Sakhaqi (Moshiko Halevy, 1984)
Kan Ba-Darom - partner (Moti Elfasi, 1974)
2012/13 Tzadiq ke-Thamar (Jonathan Gabai)
Hora Hadera (Yankele Levi)
Ya Ach’dshar al-Un (trad. / Matti Goldschmidt)
Thodah (Yossi Abuhav)
Hora Nirqodah (Yoav Ashriel)
Ahavath Hadassah no. 1 (Rivka Sturman)
Debka la-Adamah (Yankele Levi)
Yedid Nefesh (Jonathan Gabai)
Mi Yithneni Of (Yoav Ashriel)
Gwanim (Shlomo Maman)
Th’filathi (Avner Naim)
2011/12 Ya Ach’dshar al-Un (trad. / Matti Goldschmidt)
Ath wa-Ani (Danni Uziel)
Hora Hadera (Yankele Levi)
Sharm e-She’ikh (Rivka Sturman)
Eretz Israel Yaffah (Yankele Levi)
Shir al Etz (Ya’akov Mariuma)
Hei Harmonica (Rivka Sturman)
Ha-Shu’al (Rivka Sturman)
Dal’unah (Yoav Ashriel)
Debka Druz (Shmuel Viki Cohen)
Le-Or Khiyuchech - partner (Shalom Hermon)
Al Sade’inu (Bentzi Tiram)
2010/11 Abayah (Moshiko Halevy)
Thodah (Yossi Abuhav)
Erev Ba (Yoav Ashriel)
Zemer Lach (Rivka Sturman)
Sheleg al Iri (Shoshana Koplovic)
Dror Yiqra (Eliyahu Gamliel)
Bonah ha-Banoth - partner (Ze’ev Havatzeleth)
Debka la-Adamah (Yankele Levi)
Mezareh Israel (Shalom Hermon)
Erev shel Shoshanim - partner (Zvi Tacho Hilman)
David Melech Israel (Shmulik Gov-Ari)
Uri Zion (Rivka Sturman)
Th’filathi (Avner Naim)
Ha-Rimon - partner (Ze’ev Havatzeleth)
2009/10 Hora Bialik (Yoav Ashriel)
Ashirah le-Adonai (Rivka Sturman)
Uri Zion (Rivka Sturman)
Im ha-Shakhar (Margalith Oved)
Eth Dodim Kalah – circle (Pierre Hassoun)
Eth Dodim Kalah – partner (Moshiko Halevy)
Mocher ha-Prakhim (Gabi Suissa)
Eliyahu ha-Navi (Bentzi Tiram)
Ahavath Hadassah (Rivka Sturman)
Amalel Shir (Shlomo Maman)
Ge’ulim – partner (Yankele Levi)
Yam Adonai (Matti Goldschmidt)
Be-Le’iloth ha-Qaitz (Tuvia Tischler)
2008/09 Sham Hare'i Golan (Jonathan Gabai)
Dos Tsigale (trad.)
Hora Hadera (Yankele Levi)
Mal'ach mi-Sulam Ya'akov (Jonathan Gabai)
Hora Bialik (Yoav Ashriel)
Ya Ach'dshar al-Un (trad./Matti Goldschmidt)
Le-Or Khiyuchech - partner (Shalom Hermon)
Mah Navu (Rayah Spivak)
Hora Medurah (Yoav Ashriel)
Kan ba-Darom - partner (Moti Elfasi)
Qumah Ekha (Rivka Sturman)
Eretz Eretz (Yankele Levi)
Ha-Aviv Tzokheq (Matti Goldschmidt)
2007/08 Nigun Athiq (Rivka Sturman)
Tzadiq ke-Thamar (Jonathan Gabai)
Sham Hare'i Golan (Jonathan Gabai)
Od lo Ahavthi Dai (Yankele Levi)
Mayim Mayim (Else Dublon)
Al Sade'inu (Bentzi Tiram)
Hora Nirqodah (Yoav Ashriel)
Ya Ach'dshar al-Un (trad./Matti Goldschmidt)
David Melech Israel (Shmulik Gov-Ari)
Hineh Mah Tov (Rivka Sturman)
Mekhol Ovadiyah (Yardena Cohen)
Niguno shel Yossi - partner (Rayah Spivak)
Mekhol ha-Lahat (Yankele Levi)
Kabbalath Shabbath (Avi Palvari)
Be-Le'iloth ha-Qaitz (Tuvia Tischler)
Stand: 5. Januar 2023