Israelisches Tanzhaus e.V.
Postanschrift: Kürnbergstr. 30 a, 81369 München, Tel. 089-7241445


Erlernte Tänze auf den Machanoth Aviv

(Choreograph nur dann angegeben, soweit der Referent nicht selbst den Tanz choreographierte)

Falls Sie die genannten Tänze im Internet sehen wollen, dann klicken Sie bitte hier

2019 Tamir Scherzer Silkhi Li Yaldah (Shmulik Gov-Ari) 2019
Fuga Q’tanah (Yuval Tabashi) 2019
Shuvi le-Ve’ithech (Tamir Scherzer) 2018
Qetzev ha-Darbuka (Tamir Scherzer) 2018
Khof Azuv mi-Ahavoth (Dudu Barzilai) 2918
Sh’qufim - pair (Gadi Biton) 2019
Etze Li ha-Shuqah (Gadi Biton) 2019
Yeled ha-Sadeh (Oren Shmuel) 1998
Shir ha-Haflagah (Shmulik Gov-Ari) 1977
Bo (Tamir Scherzer) 2019
Ahavah zo ha-Poenta - pair (Sagi Azran) 2018
Hila Mukdasi Same’akh (Shmulik Gov-Ari) 2010
Mashehu Mathoq (Dudu Barzulai) 2019
E’inayim (Avi Levy) 2001
E’in Kamoch (Rafi Ziv) 2010
Be-Khayai (Michael Barzelai) 2019
We-Shechanthi (Yaron Malichi) 2011
Shevet Akhim we-Akhayoth (Avi Levy et.al.) 2019

Matti Goldschmidt zeigte:
Debka la-Emeq (Rivka Sturman) 1975
No’am ha-Tzlilim (Ofer Tzofi) 2017
Niguno shel Berl (Shlomo Maman) 1985

2018 Eithan Mizrachi We-Ahavtha (Dudu Barzilai) 2018
Yesh Li Khalom (Osnath Tandshi) 2017
Homiah Sheli (Nurith Melamed) 2011
La Trompeta (Michael Barzelai) 2015
Ha-Shir she-lo He’azthi Lashir - pair (Michael Barzelai) 2017
Hilah Ath Li (Ilan Swisa) 2017
Arba Onoth (Gadi Biton) 2018
Normali (Michael Barzelai) 2017
Ba-Lev - pair (Gadi Biton) 2018
Yeme’i ha-Thom (Mali & Moshe) 2006
Thadliqi t’Or (Hadliqi eth ha-Or) (Tamir Shalev) 2017
Bakhur Khadash (Yaron Ben-Simchon) 2018
Zahav - pair (Gadi Biton) 2017

Matti Goldschmidt zeigte:
Khafetz Khayim (Orli Shemesh) 2017
Erev Shabbath (Avner Naim) 1991
Machol Kurdi (Oren Ashkenazi) 2017
Ga’agua ba-Ru’akh (Michael Barzelai) 2017
Medinah So’ereth (Shmulik Gov-Ari) 2017
Khagigah Kurdith (Bonni Piha) 2002
Manginath ha-Dror (Sa’adiya Amisai) 1979
Me’i ha-Nekhalim (Avner Naim) 1994
Bath Harim (Shalom Hermon) 1954
Hora he-Asor (Khag Asor) (Tamar Elyagur) 1958

2017 Dror Davidi Elem Khalomoth (El'ad Shtammer) 2017
Shomer ha-Khomoth (Tamir Shalev) 2017
Galuth The'iman (Israel Yakovee) 2007
Yeme'i ha-Thom (Mali & Moshe) 2006
Ha-Davar ha-Ba - block (El'ad Shtammer) 2017
Debka Dor (Moshiko Halevy) 1986
Qesem ha-Mizrakh - pair (Seffi Aviv) 1985
Kol ha-Khalomoth - pair (Gadi Biton) 2017
Yamim Yaffim (Gadi Biton) 2017
Le-lo Milah (Lena & Oren Ashkenazi) 2016
Dvash bi-S'fatayim (Sagi Azran) 2016
Yeled ha-Sadeh (Oren Shmuel) 1998

Matti Goldschmidt zeigte:
Bi-R'khovoth ha-Ir (Itzik Sa'ada) 1991
Ma'amin ba-Ahavah - pair (Victor Gabai) 1996
Sa'enu (Dani Dasse) 1970
Hora Esh (Moshiko Halevy) 1990

2016 Dror Davidi Derech Kol ha-Ahavoth (Tamir Shalev) 2015
Riqud Le’ili (Ohad Atia) 2015
Khon Thakhun (Itzik Ben-Dahan) 2016
Kululu (Sagi Azran) 2015
Yamim Yagidu - pair (Israel Shikker) 2016
Lo Gavah Libi (Israel Shikker) 2015
Ha-Shir shel Miriyam (Yaron Alfasi) 2016
E’inav - pair (Gadi Biton) 2016
Kmo Sirah Thrufah (Israel Shikker) 1998
Be’ith ha-Marze’akh (Avi Levy) 2013
Pith’om (Gadi Biton) 2015
Ha-Nesharim (Israel Shikker) 1996
Debka Gid (Moshe Eskayo) 1993

Matti Goldschmidt zeigte:
Raq be-Yakhad Nenatze’akh (Dudu Barzilai) 2005
Ayalah (Marco Ben-Shim’on) 1995
Ahavah Asurah - pair (Naftali Kadosh) 1990
Nigun Simkha (Israel Shabtai) 2015
Shloshim ba-Tzel (Israel Shikker) 1990
Be-Sof Ma’agal - pair (Itzik Sa’ada) 1983

2015 Ofer Alfasi Yalde’i ha-Yare’akh (Ofer Alfasi) 2014
Tov ka-Zeh (Ofer Alfasi) 2014
Overeth Muli (Ofer Alfasi) 2015
Gibor shel Ima (Dudu Barzilai) 2014
Debka Gid (Moshe Eskayo) 1994
Lo Memaher – pair (Shlomo Maman) 2010
Af Pa’am lo Thid’i – pair (Ofer Alfasi) 2015
Anna (Ofer Alfasi) 2015
E’in Li Sheqet (Gadi Biton) 2015
Ben kol ha-Ra’ashim - pair (Ofer Alfasi) 2014
Shaga’ath – block (Ofer Alfasi) 2014
Mueve Mueve – block (Meir Shem-Tov) 1997

Matti Goldschmidt zeigte:
Odeh Odeh (Israel Shikker) 2002
Agadath ha-Sultan (Gadi Biton) 1995
Mish‘al (Moshiko Halevy) 1973

2014 Sagi Azran Mathanoth Q’tanoth (Gadi Biton)
Brachah (Dudu Barzilai)
Al Theakher Lavo (Sagi Azran)
Mashav Ru’akh (Nir Dor)
She-Thid’i – pair (Sagi Azran)
Florechicca (Romanian)
Zohar be-Deshe – pair (Avner Naim)
Debka Eilon (Ilan Swisa)
Perakh ba-Midbar (Gadi Biton)
Khiyuch shel Yeled (Sagi Azran)

Matti Goldschmidt zeigte:
Qumu Na’aleh (Avner Naim)
Shati’akh Parsi (Moshiko Halevy)
Ilu Tziporim – pair (Moshe Eskayo)
Riqud ha-Sombrero – pair (israel Shikker)
Thnu Tipah Neshemah (Israel Shikker)

Saviyon David zeigte:
Mekhol ha-Ohavim – pair (Shlomo Maman)

2013 El'ad Shtammer Ha-Zman Oseh eth Shelo (Ohad Atia & El’ad Shtammer)
Kul shi-Kalam (Gadi Biton)
Ha-Ish im ha-Kova (El’ad Shtammer)
Rav ha-Khovel (El’ad Shtammer)
Ne’imath ha-Shikorim (Shlomo Maman)
Inbalim (Meir Shem-Tov)
Bishvilcha (El’ad Shtammer)
Yekhidah Ra’ayah (El’ad Shtammer)
Ulai Yagi’a Yom (Tuvia Tischler) - couples
Same’akh Thesame’akh (El’ad Shtammer)
Al Saf Dalthech (Avner Naim) - couples

Matti Goldschmidt zeigte:
Hazmanah le-Makhol (Israel Shikker)
Ad Khatzoth (Moshiko Halevy)
Yesh Sham Bamah (Gadi Biton)
Kamah Ath Yaffah (Yaron Malichi) - couples
E’in Od mi-L’vado (Avi Levy)
Derech Eretz ha-Shaqed (Meir Shem-Tov)

2012 Ohad Atia Nose'a Elayich (Moshe Twili)
Omed ba-Sha'ar (Ohad Atia)
Lifnoth Erev (Eli Ronen)
Bathi Ele'icha (Eyal Ozeri)
Simanim shel Ohavim (Ohad Atia) - couples
Oroth we-Ashan (Yaron Malichi)
Bo'i la-Goren (Ohad Atia) - block
Shir le-Assaf (Gadi Biton)
K'she-Ani Mith'ahev (Michel Cohen) - couples
Debka Dor (Moshiko Halevy)
Shimri Nafshech (Gadi Biton)
Homiyah Sheli (Nurith Melamed)

Matti Goldschmidt zeigte:
Moshe (Yaron Ben-Simchon)
Zingualla (Tuvia Tischler)
Nashir Amen (Oren Ashkenazi)
Inbal (Dudu Barzilai) - couples

2011 Eithan Mizrachi Ha-Arayah Shel Tuvia (Victor Gabai)
Perakh be-Aviv, p. (Ohad Atia)
Mizmor le-Thodah (D. Barzilai + Y. Malichi)
Dada Bia (Sagi Azran)
Ba-Kapayim (Shmulik Gov-Ari)
Khalon Mashqif (Effi Tirosh)
Me'i Nahar (Yaron Ben-Simchon)
Kamah Tov she-Bath, p. (Yaron Ben-Simchon)
Eretz Nehedereth (Avner Naim)
Mah Qoreh Ithach (Dudu Barzilai)

Matti Goldschmidt zeigte:
Ha-Shakhar (Shlomo Bachar)
Shafut Shelach (Oren Ashkenazi)
Darbuka (Shmulik Gov-Ari)
Ayumah be-Har ha-Mor (Amnon Sha'uli)
Halewai Alai (Moshiko Halevy)
Be-Har ha-Gilboa (Seffi Aviv)

2010 Eithan Mizrachi Mi she-Ma'amin (Daliah Maktubi)
Shir u-Thehilah (Gadi Biton)
Ha-Lailah Yesh Khagigah (Yaron Malichi)
Me'ohav ad ha-Shamayim (Dudu Barzilai)
She-Yavo, p. (Avner Naim)
Alizuth (Moshiko Halevy)
Thagidu Lah (Gadi Biton)
Ka-Nir'eh (Yaron Ben-Simchon)
Ilan Benedikt Merotz ha-Khayim
Ahavah Meshuga'ath (Avi Levy)
Loqe'akh eth ha-Zman
Ba-Aretz ha-Zoth (Oren Shmuel)

Matti Goldschmidt zeigte:
Mah Yihiyeh (Amnon Sha'uli)
Sfinothe'iha (Rafi Ziv)
Shir le-Akhothi, p. (Meir Shem-Tov)
Mah she-Hayah (Seffi Aviv)
Markhaba (Moshiko Halevy)

2009 Eithan Mizrachi Kol ha-Ma'aloth (Victor Gabai)
Dam Dam (Oren Shmuel)
Rega, p. (Gadi Biton)
Haide (Gadi Biton)
She-ha-Shemesh Tha'avor Alai (Amir Katz)
Shomreni El (Dudu Barzilai
Mekholelah (Gadi Biton)
Q'khi Othi, p. (Gadi Biton)
Ya'aleh we-Yavo (Avi Levy)
Mal'achith (Rafi Ziv)

Matti Goldschmidt zeigte:
Akh'duth (Meir Shem-Tov)
Zmiroth Shabbath (Avner Naim)
Yam Adonai (M.G.)
Matz'likhim (Rafi Ziv)

2008 Eyal Ozeri Shir Shabbath (Moshe Telem)
Le-Orech ha-Yam (Eyal Ozeri)
Shmu'oth (Dudu Barzilai)
Ani Ben-Adam (Eyal Ozeri)
Shemesh Adumah (Eyal Ozeri)
Kol ha-Tziporim, p. (Eyal Ozeri)
Be-Thupim u-vi-M'kholoth (Eyal Ozeri)
Ba ha-Ba'ithah (Eyal Ozeri)
Ha-Aviv, p. (Itzik Sa'ada)
Khalom Matoq (Eyal Ozeri)

Matti Goldschmidt zeigte:
Ha-Yeled Sheli (Eli Segal)
Khibuq be-Khashechah (Oren Ashkenazi)
Peseq Zman (Tzlil Shuker)
Ha-Aviv Tzokheq (Matti Goldschmidt)
Th'filah (Shlomo Bachar)
Riqud Romanti, p. (Yaron Ben-Simchon)

2007 Marco Ben-Shim'on Mi Yithen we-Amen (Avi Perez)
Havtakhoth (Oren Ashkenazi)
Agadath ha-Mapukhith
Ba-Derech el ha-Yam
Shalom Ahuvathi, p.
Kol ha-Nekhalim (Gadi Biton)
Casablanca (Gadi Biton)
Lecha Eli (Shlomo Maman)
Shai (Tuvia Tischler)
Ayalah

Matti Goldschmidt zeigte:
Boqer (Shmulik Gov-Ari)
Tzlil ha-Emeq (Bonni Piha)
Rachel, p. (Dani Dasse)
Ha-Lev Nitpas (Rafi Ziv)
Shakharuth (Matti Goldschmidt)
Ha-Aviv Tzokheq (Matti Goldschmidt)
Thevorchi Artzi (Meir Shem-Tov)

2006 Yaron Meishar Biglal ha-Ahavah (Uri Grafit)
Anakhnu ha-Ro'im (Shlomo Maman)
El Boroth ha-Mayim (Yoav Ashriel)
Zeh ha-Zman ha-Nakhon (Gadi Biton)
Seret Shakhor-Lavan, p. (Shlomo Maman)
Ru'akh Tz'fonith (Eli Ronen)
Pne'i Mal'ach (Moshe Eskayo)
Artzi (Tuvia Tischler)
Ha-Khevrah le-Haganath ha-Teva (Gadi Biton)
Be-Ahavah u-ve-Milah Tovah (Shlomo Maman)

Matti Goldschmidt zeigte:
Ha-Ba'al Shem-Tov (Meir Shem-Tov)
Salamathi (Gadi Biton)
Be-Le'iloth ha-Qaitz (Tuvia Tischler)
Miss Mjusik (Oren Shmuel)

2005 Shim'on Mordechai Ulai al Sfath ha-Yam (Gadi Biton)
We-Sharnu Kach (Moti Ben-Yaakov)
Kakhol (Shmulik Gov-Ari)
Sof ha-Olam (Gadi Biton)
Al Thir'uni, p. (Ze'ev Havatzeleth)
Metzi'uth Akhereth, p. (Dudu Barzilai)
Ath Othi Shofeteth (Avi Levy)
Olam Male Ahavah (Avi Levy)
Thehilah (Gadi Biton)
Lecha Eli (Shlomo Maman)

Matti Goldschmidt zeigte:
Mal'achim ba-Shamayim (Sagi Azran)
Tzel Midbar (Bonnie Piha)
Al Sade'inu (Bentzi Tiram)
Nevatim (Shlomo Maman)
Mah Navu (Rayah Spivak)
Zemer Nogeh (Yankele Levi)
Lu Yehi (Gadi Biton)
Debka Oz (Shlomo Bachar)
Eth Dodim Kalah, p. (Moshiko Halevi)

2004 Yig'al Triki Atha be-Libi (Kobi Michaeli)
Shkarim (Roberto Haddon)
Eretz Ekhath (Eyal Levy)
El ha-Or (Dudu Barzilai)
Ad Sof ha-Olam, p. (Gadi Biton)
Im Thirtzi Lada'ath (Gadi Biton)
Shir Megaresh eth ha-Khoshech (Ronni Siman-Tov)
Heya Heya (Rafi Ziv)
Ha-Raqdan ha-Otomathi (Rachel Weizmann)
Hora Zemer (Itzik Sa'ada)

Matti Goldschmidt zeigte:
Yam Adonai
Laqum we-La'amod (Shmulik Gov-Ari)
Erev shel Shoshanim, p. (Zvi Tacho Hilmann)
Or ha-Ganuz, p.
Shir ha-Shirim (Shlomo Bachar)

2003 Levi Bar-Gil Shma
u-V'ne'ihem
Qessem Khalili (Oren Shmuel)
Ha-Galshan
Al Kapaw Yavi
Shne'i Olamoth, p.
Ha-Yom ha-Zeh (Gadi Biton)
Ken Ken (Gadi Biton)
Amarin (Avi Levy)
Ha-im Ath Kan?, p. (Avi Levy)
Sulamoth

Matti Goldschmidt zeigte:
Ta'am ha-Man, p. (Yoav Ashriel)
Zemer Nogeh (Yankele Levi)
Sakhqi Sakhqi (Moshiko Halevi)
Th'filathi (Avner Naim)
Eretz Israel Yaffah (Yankele Levi)
Erev Ba (Yoav Ashriel)
Kleizmer (Yoav Ashriel)
Hora Nirqodah (Yoav Ashriel)

2002 Marco Ben-Shim'on Lifne'i she-Nifradim
Simkhat Khatanim (Moshe Telem)
Or Khadash (Gadi Biton)
Sim Shalom
Darke'inu (Gadi Biton)
Na'ama, p.
Olam Hafuch (Jack Ochayon)
Kmo Ballada (Israel Shikker)
Gan ha-Shiqmim, p.
Dvash we-Khalav (Avner Naim)
Ha-Melech Nimrod

Matti Goldschmidt zeigte:
Misgav (Shlomo Bachar)
Hineh Mah Tov (Rivka Sturman)
Mayim Mayim (Else Dublon)
Debka Druz (Shmuel Viki Cohen)
Ani Ma'amin (Avner Naim)
Ki Eshmerah (Yankele Levi)
Halleluyah be-Tzil'tzele'i Shama (Avner Naim)

2001 Eyal Ozeri Ha-Radio ha-Yashan (Victor Gabai)
Yehalelu (Gadi Biton)
Be-Lev Kaved (Yaron Ben-Simkhon)
Ath Holecheth
Ba-Khayim ha-Kol Over (Eli Ronen)
Shabbath Menukhah (Israel Shikker)
Ath Kheruthi (Shlomo Maman)
Ma'amin ba-Ahavah, p. (Victor Gabai)
The'imaniyadah (Avner Naim)
Ne'imath ha-Tzo'ani (Shlomo Maman)

Matti Goldschmidt zeigte:
Derech Eretz ha-Shaqed (Meir Shem-Tov)
Bonah ha-Banoth, p. (Ze'ev Havatzeleth)
Dodi Li (Rivka Sturman)
Sham Hare'i Golan (Jonathan Gabai)
Ya Ach'dshar al-Un (?)
Mocher ha-Prakhim (David Suissa)
Shir al Etz (Yaakov Mariuma)
Eretz Israel Yaffah (Yankele Levi)
Hora Nirqodah (Yoav Ashriel)

2000 Eyal Ozeri Be-Noff Yalduthi (Eli Ronen)
Khoff shel Portugal (Dudu Barzilai)
Thuthim
River Dance (?)
Thefani Li Q'tzat Maqom, p. (Victor Gabai)
Horathi (Tuvia Tischler)
Kol Yom Mat'khilah Shanah (Eli Ronen)
Dshoppi (Shmulik Gov-Ari)
Zman Lailah, p. (Avi Peretz)

Matti Goldschmidt zeigte:
Kol Mah she-Qaddam (Ronni Siman-Tov)
Ha-Shir Sheli (Moshe Eskayo)
Yedid Nefesh (Jonathan Gabai)
Ya Ach'dshar al-Un (M.G.)
Stham Yom shel Khol (Shmulik Gov-Ari)
Shir ha-Shirim (Shlomo Bachar)
Bo be-Shalom (Yoav Ashriel)

1999 Boaz Cohen Be-Dumiyah
Eth ha-Geshem (Eli Ronen)
Sheleg al Iri (Shoshanah Koplovitz)
Ha-Khayim ha-Akherim (Avi Peretz)
Simkhu Na (Jonathan Gabai)
Im ha-Thoff we-he-Khalil
Tzel u-Me'i Be'er (Haim Shirion)
Tzur Hassidi (Yankele Levi)
Mayim 2 (Yair Ankri)
Saper al Ahavah, p. (Israel Shikker)
Pa'amone'i Mizrakh (Shlomo Maman)
Khaverim
Sdoth ha-Makhar

Matti Goldschmidt zeigte:
Shne'i Shoshanim, p. (Tzvi Tacho Hillmann)
Dror Yiqra (Eliyahu Gamliel)
Eretz Israel Yaffah (Yankele Levi)
Shir al Etz (Yaakov Maruyama)
Halleluja be-Tzil'tzele'i Shama (Avner Naim)
Ga'agu'im (Moshiko Halevi)
Mocher ha-Prakhim (David Suissa)

1998 Marco Ben-Shim'on Lifne'i she-Nifradim
Me'ohav (Meir Shem-Tov)
Ha-Melech Nimrod
Casablanca (Gadi Biton)
Ayalah
Na'amah, p.
Le-Orech ha-Sderah (Avi Peretz)
Agadath ha-Mapukhith, p.

Matti Goldschmidt zeigte:
Be-Buchara ha-Yaffah (Shlomo Bachar)
Nevatim (Shlomo Maman)
Ahavath Hadassah # 2 (Eliyahu Gamliel)
Or w-Irushalayim (Shoshanah Koplovitz)
Ramoth (Moshe Eskayo)
Yam Thichon (Moshiko Halevi)
Bi-R'khovoth ha-Ir (Itziq Saada)
Hora Hassidith (Rivka Sturman)

1996 Moshe Telem Shar Khatzi Yovel
El ha-Ge'ulah
Oheveth Samba, p.
El Elohe'i Shamayim (Avner Naim)
Zeh ha-Zemer
Sa'eni Imcha be-Makhol, p.
Halleluyah be-Tzil'tzele'i Shama (Avner Naim)
Hora Negev
Eliyahu ha-Navi (Eliyahu Gamliel)

Matti Goldschmidt zeigte:
Gwanim (Shlomo Maman)
Na'aleh Na'aleh (Shmulik Gov-Ari)
Kol Mah she-Qaddam (Ronni Siman-Tov)
Ba-Sof Ma'agal (Itziq Saada)
Shir Ahavah le-Rhodus (Moti Ben-David)
Ge'ulim, p. (Yankele Levi)
Darbuka (Shmulik Gov-Ari)
Debka Alon (Moshe Eskayo)

1995 Yankele Levi Lailah be-Kahir
Zemer Nogeh
El ha-Gan, p.
Debka Etti (Naftali Kadosh)
Tzur Hassidi
Rakhamim, p.
Kol ha-N'shamah
Shir al Etz (Yaakov Mariuma)
Ki Eshmerah / Mekhol ha-Shabbath

Matti Goldschmidt zeigte:
Hora Tz'khoq (Moti Elfasi)
Shir ha-Shirim (Shlomo Bachar)
Shiri Li Kinnereth (Shlomo Maman)
K'she Navo (Avi Peretz)
Shufni (Israel Yaakovee)
Shiru ha-Shir (Leah Bergstein)
Im Rotzim (Tuvia Tischler)
Bi-R'khovoth ha-Ir (Itziq Saada)
Be-Fundaq Qatan (Avi Peretz)
Stand: 14. Juni 2019